Bird Finders Group December 2013

Wild Wings December 2012

Bird Quest November 2012

Tropical Birding Tour February 2012

Papyrus Tours February 2012

Bird Finders February 2012

Bird Quest Tour September 2011